Modesto Eugenio Carolfi

itala esperantisto

                 ( grafoanalizo )

1884 – 1958

Ankaŭ ĉi-foje mi listigas la grafologiajn signojn laŭ ilia intenseco kaj grado, kaj apude aldonas tre sintezan psikologian signifon. Sed la personeco de la skribanto akiras formon per ilia dinamika kunmiksiĝo. Vi devas scii do, ke la signoj ne estas takseblaj ĉiuj sammaniere. Laŭ ilia naturo kaj psiko-grafika specifeco, ili povas esti esencaj, modifigajhazardaj. Ankaŭ ĉi tiuj faktoroj tre multe helpas dum la skriboanalizado.

lia skribmaniero en 1924

 

_____________________________________________

___________ grafologia slipo ___________

 Signoj (noto 1) :  

 • markita unuamaniere (=dikigitaj stangoj, pli bone videblaj en la adreso) 9/10 –   aspiro al komandado kaj al sendependeco
 • markita duamaniere (en la refaldoj: abruptaj dikiĝoj) 4-5/10 –   impresiĝemo (super la normo)
 • kunligita interlitere 9/10 – strikta logiko, konsekvencemo (super la normo)
 • baza linio plutenita 8 – psika rezisto
 • malgranda kalibro 7 (eta skribo) – penetrema penso, observokapablo
 • impet(ĵetit)a 6-7 – iniciatemo, entuziasmo
 • klara 6-7 – intelekta klareco, precizeco de parolo (bona nivelo)
 • stangoj retrotorditaj 6 – nefidemo, kontraŭeco akirita kaj okazanta nun (en tiu skribaĵo)
 • rigidaj stangoj 4   – enmemiĝo de la normoj (submeza grado)
 • akurata senafekte 6 – atentemo nepedanta, spontana skribo
 • kurba 4-5 – bonvolemo (mezgrade)
 • larĝeco de la literoj (itale: Larga di lettere = LDL) 5 – kompreno, intelekta kvanto (mezgrade)

 • larĝeco inter la literoj (itale: Larga tra lettere = LTL) 6 – juĝo inklina al malavaro, disponeblo
 • larĝeco inter la vortoj 3 (itale, pro la malgranda grado: Stretta tra parole = STP= t.e. strikta, mallarĝa inter la vortoj)nesufiĉa kritikema spirito, superregas intuicio pro la kunĉeesto de la signo  malegala kun metodo 6 kaj eta skribo
 • anguloj A 6 – batalemo,   iniciatemo, sin-amo – decida grado
 • anguloj B 4 – prudenta persisto en la defendado de propraj ideoj – iomete
 • anguloj C 5 –   amindeco kaj taktiko normalaj, sen manipulado kaj afekteco – en la normo
 • malegala kun metodo 6 – intuicio, originaleco, iniciatemo, maltrankvileco (super la mezgrado)
 • paralela 4 – sinua 3 – tordiĝinta 3 –  la triobla kunekzisto de ĉi tiuj signoj donas neniun ajn psikan indikon; eventuale temas pri “identeca agitiĝo”identeca serĉado” kiu donas la impreson de nebridebla konduto.  Tian situacion (tiel kombinitan) neniam mi vidis …
 • arkigita 5 – girlandforma 5 – en la formo de literoj ‘m’ kaj ‘n’ – introverseco / malintroverteco samgradaj; nenia signifeco, eventuale temas pri duvalento
 • dekstren-klina 4 (la literaj aksoj kliniĝas dekstren) am-emeco / identiĝo / malintroverteco (taŭga grado de homa fervoremo)
 • konfuza: etaj signaloj 1 dekono seninflua en ĉi tiu skribaĵo, sed latenta perspektive
 • subskribo simila al formoj de la teksto – kongrueco de la intima MIO (la teksto) kaj de la socia MIO (la subskribo) = sincereco, spontaneco

 

________________________________________________________________

 LIAJ PERSONECAJ PSIKOLOGIAJ TRAJTOJ

La personeco de Carolfi, laŭ la grafologia vidpunkto, ek-aperas nepridubeble tre emociema kaj vigla: en la pensado, en la sentemo kaj same en la agado. Li distingiĝas pro sia temperamento, kiu estas plejparte ‘atakema’ (noto 2). Penetrante plej-profunden, t.e. analizante la unuopajn grafologiajn signojn laŭ la grado kaj ilia unuopa signifo, kaj kombinante ilin dinamike kaj reciproke, oni sukcesas determini motivaĵojn kaj modalojn de lia kondutmaniero. Prezentiĝas neeviteble demando: kian rolon plenumis lia pastra agado rilate al lia karaktero?

Sintenoj, konduto, motivaĵoj proksimaj kaj foraj: laŭkaraktere, li al si permesas emociiĝi pro la mirindaĵoj, miregoj, ensorĉoj aŭ mishumoroj de la ĉiutaga medio. Tio estas kunnaskita emo, eĉ tre multe evidenta en li. Lia psiko estas tre ricevema kaj impresiĝema, kaj ĝi estas facile instigata kaj submetata al oftaj emociaj eksaltoj, kiuj povas esti eŭforiaj same kiel deprimaj. Pro tiaj ofteco kaj subiteco, li ne sukcesas procezumi siajn emociojn laŭ taŭgaj tempoj , li ne sukcesas ilin aranĝi kaj trankvile metaboli, kaj sekve li travivas intensan impulson reagi tuje kaj rapide, laŭ sia tuja sento kaj percepto.

Kiel okazas por ĉiuj emocioj, tiaj frapoj kaj refrapoj influas post longa tempo ankaŭ sur la korpo (intensa emocio, ĉiuj scias nun, plirapidigas la batojn de koro, povas kaŭzi ŝvitadojn, krome la incita sinsekvo de negativaj emociaj statoj povas okazigi arterian tension…) restigante eblan ĝeneralan incitiĝon kaj eblajn internajn malkvietiĝojn kiuj, kutime, transmisiiĝas al la tuta nerva sistemo, eĉ je nivelo neŭro-muskola, kaj ili estas korekte registritaj surpapere dum la skribado. Sed, ĉar pastro Carolfi estas ankaŭ dotita per rimarkinda vigleco kaj rapidemo, ĉi-lastaj sukcesas deturni lian atenton, almenaŭ parte, de situacioj vere kritikecaj. La impulso agadi por venki la malfacilaĵojn estas tiom forta, ke ĝi puŝas lin serĉi novajn vojojn kaj esti vere entreprenplena ulo, ĉefrolulo.

La rapido per kiu la impresoj efikas sur lia imag-povo kaj sento-kapablo, pozitive kaj malpozitive, estas tia, ke li tujtuje sentas sin implikita en la situacioj kaj li havas ambicion, aŭ malmodestecon, aŭ iluzion sukcesi alfronti ilin per siaj memaj fortoj. La meminstigo por plene sukcesi, la volo kaj povdeziro, kaj la fido en siaj kapabloj (manko de hezitemo en la tuta skribo) – apudmetitaj al lia pastra ofico – akcentas lian deziron kaj konscion ke estas por li devigo protekti la humilulojn, la bezonantojn. Li en-memiĝas en la okazaĵoj, en kiuj li engaĝiĝas impete, tre entuziasme, kun kuraĝo kaj (mi aŭdacus diri) eĉ malprudento. Liaj viglaj interesoj kaj ideo-riĉeco estas ĉiel ajn daŭre direktitaj al konkreteco kaj al la praktiko. Ili ne estas kaŭzitaj de pensmaniero teoria aŭ spekulativa, pro la fakto ke li ŝatas finaranĝi, sen atendoj kaj sen perdo da tempo. Li povus alpreni decidojn maltimajn kaj aŭdacajn sub la influo de plej forta dummomenta impreso. Li estas daŭre agitiĝema. Ankaŭ lia dormo estas agitiĝema (vidu lian modalon manpremi surpapere, kaj lian ritmon)

Estas supozeble, ke la tempo de li dediĉita al medito kaj al silenta izoliĝo por preĝi, postulita de sia religia ofico kaj rolo, estu por li reala panaceo, ĉar dum tiuj internaj kaj intimaj momentoj li povas trovi “kuracadon” por batali kontraŭ sia hiper-emociemo kaj hiper-aktiveco. Konkretulo kaj realiganto, li neniam sin ĵetas en taskojn tro grandajn kaj tro ambiciajn laŭ la spirita vidpunkto, aŭ tro problemigaj: li estas senprokrastema  en la respondoj kaj same en la elektoj, por atingi rapidan kaj videblan solvon de la problemoj. Kiam mankas al li prikonsidero, tiam subite venas intuo; kaj lia riĉa – homa kaj socia – sperto helpas tre multe lin, eĉ helpas lin la instruo elvenanta el liaj eraroj.

Sperto lin instruas esti malcedema kaj malhumila, cele atingi iujn rezultojn. Ekzistas en li sintenoj de provoko, de tute homa indigno, de atakemo retenita, kiujn li deziras kaŝi eĉ al si mem (sobra kaj signaloj pri kaŝemo kaj rezerviĝemo). Lia religia sperto, diverse, instruas al li montri vizaĝon pli moderan; li ne estas imuna de kontraŭecoj aŭ malamikecoj. Pro tio oni ekvidas en li dualecan konduton: unuflanke la aprioran reziston kaj bezonon de sendependeco, aliflanke la sindediĉon al proksimuloj kaj rezignon pri siaj postuloj. Mi opinias, ke oni povas konsideri lin virtuozulo pro la dirita dua rezulto. Oni malfacile povas duondiveni liajn psikajn enajn batalojn. Li eliĝas morale venkinto. Lia sintrudo al sindevigo, lia socia religia viv-elekto (malegocentra) donas signifon al lia vivo, fervorigas kaj entuziasmigas lin, sed se ni konsideras lian impetan temperamenton, li pagas sekvojn, vivante interne turmenton, troagitiĝon kaj ekzaltiĝon.

Inteligento: oni povas taksi lian strukturitan inteligenton  ‘simpla’, tute ne komplika. Li ŝatas la simplan vivmanieron. Ĉar ankaŭ en la lernado li sin lasas influi pro la emociemo, li ne estas trankvila kaj serena persono, kaj lia juĝo kelkfoje povus pro tio esti multe malobjektiva. Pli ol koni la realon, li prefere streĉas agadi sur ĝin, kaj ĉi tiu estas ankaŭ lia kutima sinteno por alfronti la vivon. Certe, li tenas pragmatan faron rilate al realo. Li, ja, havas kapablan inteligenton asimiladi, sed li ne tro amas teknikismojn. Prefere li ŝatas improvizi laŭ la inspiro de la momento. Ankaŭ kulture li havas originalecojn siajn proprajn, kaj li povus kontraŭtendenci, simple.

Korinklino: malgraŭ sia interna agitiĝemo kaj sia deziro breĉi en la vivo, li estas persono tre partoprenema kaj plena je homa varmeco. Lia emocieco fariĝas riĉeco kaj lia pretendo esti konsiderata permesas al li starigi daŭrajn rilatojn. Li ne retenas longe rankoron aŭ malamikan senton: maksimume, li riproĉas ĝustatempe kaj vigle tiun kiu, ne-juste, ofendis lin; sed tuj poste li antaŭeniras, ĉar kapablas eĉ pardoni. Unuvorte, li kapablas igi sin tre simpatia al aliuloj. La aliaj homoj ne restas indiferentaj antaŭ lia entuziasmo.

Dispozicioj: li inklinas al aktivadoj kiuj bezonigas kontaktojn kun aliaj unuopuloj. Li posedas lertecon al propagando. Li povus fariĝi lerta komercisto kaj vendisto, pro sia iniciatemo kaj entuziasmemo, sed ankaŭ ĉar li kapablas kalkuli alies necesojn kaj transigi grandan dozon da homa varmeco.

 

Por konkludi

Pastro Carolfi estas ĉefe agemulo instigata de sentimento. Li ŝatas tuŝeblaĵojn kaj vivi la momenteton.  Li estas tre ekscitebla sed lernis – kaj tia estas virto – envojigi siajn energiojn al partoprenemaj aktivadoj, kiuj estas por li gratifikaj kaj per kiuj (malgraŭ sia neceso sin imponi kaj esti ĉefrolulo) la proksimulo estas de li finfine metita je la sama sia nivelo. La vigleco de liaj interesoj, la scivolemo kaj la emocia riĉeco, kaj ankaŭ ian kvanton da arta plezursento (ni ne forgesu ke li facile impresiĝas kaj perceptas), estas ĉiuj faktoroj kiuj igas lin grandan arto-estimanton (vida kaj aŭskulte). Arto sukcesas elvoki al li fortajn sensaciojn je plezuro kaj ŝato. En religia medio li plurfoje kaj certe havis  la okazon renkonti artajn verkojn de renomaj pentristoj kaj skulptistoj.

Rilate la komencan demandonkian rolon plenumis lia pastra agado rilate al lia karaktero?” mi nun povas respondi per akceptebla certeco ke ĝi, pozitive, utilis por humiligi liajn multnombrajn ekscesojn, por korekti liajn multnombrajn malperfektojn kaj por malkaŝigi liajn kvalitojn. Ĉio ĉi tio ne estas etaĵaro. Li estis la ĝusta ulo en la ĝusta posteno.

________________________________

Notoj:

(1) signoj mezuritaj per dekonoj, laŭ la itala grafologia metodo de Girolamo Moretti

(2) Moretti subdividas la temperamentojn laŭ 4 tipologioj: atendemo, cedemo, atakemo kaj rezistemo. La temperamentoj estas kunnaskitaj, kelkaj iliaj faktoroj povus interplektiĝi, sed kutime estas nur unu la temperamento kiu evidentiĝas pli ol la aliaj. En la skribo de p. Carolfi ŝajnas venki, laŭinstinkte, tiu pri ‘atakemo’

____________________________________

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...