In evidenza

ion pri “grafologio”

 

Ĉiun fojon, kiam mi analizas skribaĵon, mi spertas nedifinitan percepton je respekto al la koncerna skribanto, kiu ajn li estu, ĉar per analizado, iom post iom, mi eniras la animon de alia persono, de alia homo. Je la fino de la tasko, mi sentas min pli riĉa, kaj kun plia amiko/amikino ĉar, iamaniere, mi sentas empation al ties ĝojoj aŭ doloroj, kiujn mi  povas kompreni, kaj kiujn mi ne devas morale jŭĝi.

S e d . . .

. . .   kompreneble,  dum la teknika plenumado de la analizo, mi devige devas resti senemocia kaj tre atenta al la grafika gesto, al la strekaro, por sukcesi ‘traduki’ el tiuj grafikaj spuroj la psikajn dinamikojn kaj personeco-trajtojn de la skribanto, por sukcesi ilin priskribi en formo komprenebla. Skribo estas taksebla kiel < tute speciala encefalogramo >.

….por vide ekspliki….

conscio_11_001

cerbaj ondoj

bildo eltirita el:   http://littleclub.blog.tiscali.it/2011/01/08/onde-celebrali-impieghi-alla-meditazione/?doing_wp_cron

 

 

 

 

   malorda skribado, sed eblas ĝin re-edukadi

bildo eltirita elhttp://www.grafologia360.com/grafologia/rieducazione-alla-scrittura/

 

LA ITALA GRAFOLOGIO

          Grafoanalizado certe estas nek aŭtomata, nek facila, kaj postulas grandan koncentriĝon miaflanke, kaj mi devas havi bone ĉizite en mia memoro la psikan signifon de la multenombraj grafologiaj signoj,  kaj ilin serĉadi kaj mezuradi: ili estas pli ol 80 !!!!. La grafologia metodo al kiu mi rilatas en miaj grafoanalizoj estas tiu elpensita kaj elprovita grandskale kaj dum longa tempo fare de Girolamo Moretti: la Skolfondinto de la itala grafologio. Pri lia vivo kaj biografio, bonvolu viziti :

http://www.istitutomoretti.it/it/listituto/girolamo_moretti.aspx

   Ĉi tiu metodo, science esplorita kaj fidinda, kiu havas multajn respondojn ĉe la analizitoj – antaŭvidas preskaŭ matematikan mezuradon de la signoj, sed ne plene matematikan, pro la fakto ke oni estas parolante pri homoj, kaj ne pri numeroj, kaj pro la fakto ke psikologio ne estas matematiko, kaj ni devas esti pli flekseblaj. Grafologio ne esprimas kaj ne antaŭvidas faktojn, kaj ne estas (astrologie) divenarto. Ĝi informas kaj pruvas sintenajn mekanismojn, personeco-trajtojn, ĉu estas harmonio aŭ malharmonio, la motivaĵojn, la aspirojn, ĝojojn aŭ depresiojn, la kvaliton kaj kvanton da energio kaj forto, k.t.p. k.t.p.

Kaj ĝuste tiu mezurado, kiu estas ege indika pri la reala psika situacio de la skribanto, permesas al grafologo orientiĝi kaj eviti erarojn. Sed la plej malfacila tasko dum grafoanalizado estas la kombiniĝo de la signoj, por alveni al psika trajto esprimata. La avantaĝo de grafologio kompare kun psikologio estas, ke kiu skribas sentas sin libera skribi kaj sin esprimi, diverse ĉe psikologisto –  per interviujoj, demandoj, evidentaj observadoj k.t.p. –  la analizito sentas sin kontrolata, kaj tio povas instigi en li (konscie aŭ ne) rezistojn kaj kontraŭaĵojn, oponojn. Krome, skribo estas analizebla ĉiutempe kaj ĉiuloke , ankaŭ de aliaj grafologoj, eĉ multajn jarojn poste, kaj restas tre fidela al la esprimlibera animstato kaj situacio de la skribanto dum lia surpaperigo de tekstoj kaj subskribo. La maneskribanto lasas surpapere psikan kaj fizikan spuron; fakte, estante skribado la rezulto de cerbomovoj kaj vivopulsoj,  kaj de nervaj kaj muskolaj partoj, ĝi ne-eviteble registras eĉ somatajn trajtojn, unikajn kaj tute personajn. Inter grafologio kaj psikologio, kaj aliaj homaj sciencoj (sociologio, juĝeja aktivado por taksi eventualajn falsajn testamentojn aŭ malkovri kulpulojn, kriminologio, psikiatrio) estas multaj kontakt-punktoj,  ĉar ĉiuj havas la saman stud-objekton: homojn.

Aktuale, neŭro-sciencoj estas konfirmantaj la valoron de grafologio kaj ties psiko-fizikajn malkovrojn. Hodiaŭ grafologio pliprofundigas temojn kiel la parkinsonan malsanon (kiu estas nerva malsano) por antaŭtempe individui ĝin en la skribo kaj helpi la personojn frue iri al kuracisto por kontrolo. Grafologio multe studis disgrafion (kiu estas difektita kapablo skribi) kaj trovis re-edukajn rimedojn por atingigi al junulo pli ordigitan kaj klaran skribadon, kaj plialtigi memestimon… k.s.

Psiko influas skribon, kiel skribmaniero povas influi psikon.

 

pri ĉi tiu blogo

In evidenza

la plezuro analizi skribojn

de esperantaj pioniroj

        Ĉi tiu blogo originas el du miaj pasioj, daŭre kulturitaj: grafologio kaj la internacia lingvo esperanto. Ili estas du memstaraj fakoj, ambaŭ ofte taksataj suspekte, sed nepravigite; tia malfidemo tre probable dependas de ne-profundigita konado de tiuj temoj aŭ de antaŭjŭĝoj neniam kontrolitaj kaj ekzamenitaj. Laŭ ĉi tiuj du aspektoj la du temoj havas, ja, ion komunan.

Esperantistoj scias, ke la internacia lingvo esperanto havas delongtempan historion: ĝi oficiale naskiĝis en 1887, pli ol 130 jarojn antaŭe! Ĝi estas ankoraŭ nuntempe parolata en la tuta mondo, ĝi estas facile lernebla je ĉiuj lernejaj niveloj kaj, grave, ĝi estas neŭtrala, kaj havas la ambicion faciligi la interpopolan komunikadon, kaj emas konstrui kunligon inter malsamaj kulturoj, pacmaniere kaj fekunde kaj, fine, ĝi emas gardi ĉiujn mondajn lingvojn, inkluzive de tiuj malpli disvastigitaj kaj dialektoj. Estas dezirinde ke oni instruu ĝin mondskale kiel dua lingvo (post la gepatra lingvo) por ĝin utiligi dum la internaciaj kontaktoj. El studoj kaj serĉadoj faritaj en la Universitato de Paderborn, Germanujo (vidu noton 1), rezultas ke ĉi tiu lingvo esperanto estas enkonduka al la lernado de aliaj idiomoj. La ideinto estis Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917), pola hebrea okulisto kiu persone spertis la malfacilan komunikadon inter malsamaj popoloj; fakte li naskiĝis en urbo kie oni uzis kvar lingvojn, kaj la parolantoj havis grandajn malakordojn pro la tre diversaj starpunktoj politikaj, sociaj, lingvaj kaj religiaj (vidu noton 2). Lingvo ne estas akscesora en la sociaj kaj individuaj komunikadoj kaj progresiĝoj. Por tion kompreni,  sufiĉas studi la historion de la lingvaĵoj kaj de la skribado. Danke al  lingvoj – skribitaj kaj parolitaj – homoj povas detale komuniki al aliuloj siajn pensojn kaj transigi sciojn.

Tio, kion mi vin proponas en ĉi tiu blogejo estas nekutima interplekto inter ‘grafologio’ kaj ‘esperanto’:  mi klopodos priskribi la psikan personecon di kelkaj esperantaj pioniroj, kiuj kontribuis al la historio de Esperanto, kaj mi plenumos ĉi tiun taskon per analizado de ilia skribmaniero. Mi ne sekvos kronologian ordon. Ĉio dependos de la kvanto kaj kvalito de la skribaĵoj kun kiuj mi kontaktiĝos.

Ankaŭ la skribmaniero estas    lingvaĵo   kaj    komunikado.

Se ĉi tiuj temoj interesas vin, vi povas daŭrigi la legadon, kaj fari komentariojn aŭ demandojn.

____________________________

notoj :

(1)   https://eo.wikipedia.org/wiki/Metodo_Paderborn

(2)  por plimulte legi pri Ludwik Lejzer Zamenhof, bonvolu viziti :

itallingve         https://it.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof
esperantlingve     https://eo.wikipedia.org/wiki/L._L._Zamenhof

grafoanalizo pri Hector Hodler

letero 1904 – unua parto
letero 1904 – dua parto – fonto:

https://www.onb.ac.at/eo/bibliothek/sammlungen/kolekto-por-planlingvoj/digitaj-dokumentoj/arkivajoj

letero 5an de marto 1920

.

.

KOMPARO INTER LA DU LETEROJ (1904 KUN 1920)

POR ILUSTRI LA PERSONECON DE JUNA HECTOR HODLER

.

Mi vin donas klarigojn pri du skribitaĵoj verkitaj de Hector Hodler. La una estas skribita en 1904, la dua la 25-an de marto 1920, ĝuste 6 tagojn antaŭ lia trofrua forpaso, kiam li estis 32-jara.

——————————–

Hector HODLER  estis svisa esperantisto : n. 1-10-1887 kaj m. 31-03-1920, civitano de Gurzelen (Kantono Berno) , kiu havis fortan influon sur la frua esperanto-movado. Li estas plene konsiderinda ‘pioniro de esperanto’ pro lia ĵurnalisma kaj literatura aktiveco per la esperanta lingvo, kaj precipe pro lia aspiro – parte realigita – kunordigi la esperantan popolon al universala pacifisma organizo. Fakte li kaj aliaj, kiel Théophile ROUSSEAU, fondis Universalan Esperanto-Asocion (UEA) la 28-an de aprilo 1908. Hodler estis ties unua Ĝenerala Direktoro kaj Vicprezidanto. UEA estas ankoraŭ nun viva kaj ĝia retejo estas:

https://uea.org/

.

Ankaŭ ne-laborkoncernatoj ekvidas evidentajn grafikajn diferencojn inter la du menciitaj leteroj! Mi klopodos evidentigi ilin al vi tra skriboanalizado de ambaŭ dokumentoj. Por sukcesi en la streĉado, mi estos devige kaj plejeble sinteza, kaj utiligos skemecan formon.

1904

.

La skribanto en 1904 distingiĝas pro volo “agadi, fari kaj finaranĝi“. Ĉi tia triopa kunmeto eĉ ŝajnas esti lia devizo, lia propulsiva antaŭenpuŝo.

Ecoj psikaj-intelektaj-homaj ekaperantaj el grafoanalizo estas la sekvaj:

– granda animdelikateco kaj socialeco

– forta interna koheremo kaj tre bona psika rezisto

– ago kaj elektoj decidaj, t.e. li estas ulo malcedema sed komprenema pri la homaj bezonoj

– dinamismo kaj aktiva spirito

– perceptivoklareco, mensa ordo, kreivo,  harmonio

– tre bonaj kapabloj je logiko kaj sintezo, rapidaj konkludoj

– grandaj memfido kaj memestimo

– nepra neceso FARI, AGI, eĉ per iuj aŭdacoj

– bona vigleco, intelekta kaj imaga

– kontinueco en pensado kaj agado (= persisto)

– grandanima juĝo, kaj emocia, devenantaj el profunda sentimenta emo kunpartopreni al mondorealo

LI TUTCERTE ESTIS PERSONO PLI GRANDAĜA OL SAMTEMPANOJ, PLI MATURA OL KOMUNUMREGISTRITA AĜO!

.

Grafologiaj signoj (la plej signifaj):

.

dekstrenklina, literoj A-O pinte malfermitaj, dinamika kaj facilmova, baza linio plutenata (ankaŭ danke al la linioj surfolie presitaj),  kunligita interlitere je plej alta mezuro, sinua regas super ĉio (delikata kliniĝo de literoj al la apudaj), liter-alteco ŝajne mezurgrade, klara, estetika, larĝeco inter la vortoj mezgrade kaj kelkfoje submezgrade (neregule), subtila, subskribo plej granda ol la teksto, subskribo tre vigla kaj originala (subskribo kutime esprimas potencialojn kaj aspirojn, latentajn kaj aktiviĝontajn).

1920

.

Kontraŭe, la skribanto en 1920  moviĝas laŭ maltrankvilo, angore deziras bone fari, pro tio ŝajnas ke lia devizo esence estu “ege  pripensi antaŭ agado, zorgi ankaŭ pri detaloj kiuj akiras tre grandan gravecon, dubi kaj kontraŭparoli por atingi la veron”.

Jen la kvalitoj dominantaj:

– mensa emo al ordo kaj klareco

– la esprimo kaj atento estas plugardataj

– emo al preciziga analizo kaj al dispecetigado pri vereco, ĝis la atingo de ĉikaneco

– pensorompo: li perdiĝas dum la supermezura mensa laboro por konsideri plurajn malsamajn vidpunktojn

– emo al trokritikado

– rimarkinda memorpovo pri datoj kaj cirkonstancoj

– nekontentigeblo

– nekapablo rezigni pri siaj intencoj

– persisto certe estas plutenata, sed kun malfacilo sin determini: tio signifus prokrastohezitemo dum agado

– penso kiu malrapidigas la agadon,  sed penso kaj agado ĉiam atentaj kaj zorgemaj

– malfruo en konkludoj

– parta aŭ unuflanka juĝo

– emo kortuŝiĝi

– kontemplado

– malkvieteco

– sobreco kaj rezerviĝemo

– socia fermitemo, t.e. sento de izoleco, sed pludaŭras esenca fido en siaj ebloj kaj en homoj

– profunda neceso kontroli kaj persone certiĝi pri ĉio.

.

Grafologiaj signoj (la plej signifaj):

.

malpli dekstrenklina, literoj A-O surpinte pli intense malfermitaj, nefacilmova kaj pli malrapida, baza linio plutenata, malkunligita (inter la literoj), t.e. la malo ol en la alia skribitaĵo, literaksoj retorditaj kaj malpli sinuaj, ŝajne eta skribo (literalteco malgranda), regula ampleksa larĝeco inter la vortoj (kritikemo), malpli subtila, subskribo pli alta ol la teksto kaj vere tre tordiĝinta (kontrastoj en sia memo, internaj konfliktoj rilate al siaj aspiroj).

.

Grafologia sintezo

.

Oni ne povas dubi, ke dum 16 jara tempopaco okazis tre gravaj ekzistoproblemoj kaj personecaj modifiĝoj, kaj en pensmaniero kaj en sinkonduto. La du verkoj ŝajnas kaj aspektas grafike tre malsamaj, kiel apartenantaj al du malsamaj personoj. Sed oni povas konstati ke ekzistas komunajn denominatorojn kiuj unuigas internajn instancojn, psikajn kaj intelektajn kaj kunnaskitajn.   Tion mi povas aserti ĉar tio estas konfirmite per lia subskribmaniero. Ambaŭ subskriboj  elmontras lian internan unuecon, identecon kaj sociecemon. En ambaŭ subskriboj la KUNLIGO inter la literoj estas intensa kaj plena, nemalfortigita. Sciante mi, ke li en 1920 estis malsana, kaj konsiderante ke li verkis la duan leteron nur antaŭ kelkaj tagoj sian forpason, mi povas supozi ke tiu malsaniĝo influis vere malpozitive lin rilate al lia ideo pri propra venonto kaj enigis en li malcertecon kaj maltrankvilon.

Kiuj kaj kiaj estas la komunaj denominatoroj pri kiuj mi antaŭe aludis? Jen, ili estas:

socialeco – amema temperamento –  kunpartoprenemo – kapablo sin imponi laciĝojn por atingi siajn celojn – precizeco de parolo kaj esprimiĝo (estetika gustumo) – psikologia talento – sentimentaleco.

La lasta skribo elmontras lian internan travivitan streĉitecon, aŭ tension… probable vivdramon.

parlano di noi (esperantisti) … è tutto corretto

Se volete approfondire il significato e il valore della lingua ESPERANTO l’articolo che è apparso il giorno 27 agosto scorso su L’INDIPENDENTE vi può dare veramente ampie informazioni che sono pienamente corrispondenti allo spirito degli esperantisti, i quali da oltre un secolo portano avanti ideali di pace attraverso l’utilizzo e la diffusione di questa lingua ausiliaria internazionale.

Lo trovate qui:

TRE SONO I CONCETTI, PRESENTI NELL’ARTICOLO, CHE VORREI SOTTOPORRE ALLA VOSTRA ATTENZIONE E RIFLESSIONE, perché corrispondono al vero e fanno onore all’ideatore dell’esperanto Ludwik Lejzer Zamenhof (Ludoviko Lazaro Zamenhof) che, sicuro del valore della propria opera (la lingua Esperanto) ha rinunciato a tutti i diritti su di essa per dare all’umanità intera questo potente strumento di comunicazione e avvicinamento dei popoli:

  • Il contrario alla omologazione delle culture non è la chiusura identitaria, ma la creazione di ponti tra i popoli nel rispetto delle differenze. Questo almeno è l’ideale alla base di uno dei tentativi più arditi nella storia, quello della lingua Esperanto.
  • La neutralità e l’indipendenza sono sempre state prerogative fondamentali dell’esperanto.
  • L’esperanto è proprietà del mondo intero.

neesperantisto, sed daŭronta pioniro

.

Temas pri GINO STRADA, post unu jaro de lia forpaso okazinta precize la 13-an de aŭgusto 2021-a.

Tutmonde oni konas lin, pro lia vasta, kohera kaj laciga sed tre efika agado

favore al PACO kaj kontraŭ la MILITO.

Tre interesa artikolo traktas pri li hodiaŭ, okaze de unua memoriga solenaĵo, kaj mi proponas tion al vi (bedaŭrinde en la itala lingvo):

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/13/un-anno-senza-gino-strada-dallucraina-al-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-che-valore-avrebbero-oggi-le-sue-frasi-contro-la-guerra/6761053/

.

Ja, liaj ideoj pri PACO kaj milito ESTIS, ESTAS kaj ESTOS ĉiamdaŭraj, konstante valoraj. La kondutoj de tiom batalanta homanaro elmontras – ĉiutage ! – la verecon de liaj esencaj ideoj pri milito kaj ties sekvoj, kaj de valoro de interhoma Paco kaj helpo unu la alian.

Li ne estis ‘pacifisto’, sed simple kaj konvinke ‘kontraŭ-milita’. La du konceptoj kune vojaĝas, ili estas la fronto/dorso de sama medalo.

Li diris: “Ripudiare la guerra significa eliminarla dalle nostre coscienze, ma anche rifiutarsi di entrare in vecchi e nuovi conflitti … ecc.” (el gazeto Il fatto quotidiano supre menciita).

Traduko: “Forrifuzi la militon signifas forigi ĝin el niaj konsciencoj, sed ankaŭ malakcepti propran eniron en malnovajn kaj novajn batalojn … k.t.p.”

Li restas ĉiamdaŭre ‘heroo de nia epoko’, sed ne nur. Dankon pro via homeca agado laŭ la plejalta ebla nivelo.

mi denove parolas pri esperanta pioniro Clarence Bicknell…

Kiam mi grafoanalizis la skribon de Clarence Bicknell, kiu estis plurfaceta esperanta pioniro, informoj pri li estis vere malmultaj.

Nu, de tiam, multajn pluajn informojn oni trovas en la interreto, kaj aperis interesaj eldonitaĵoj pri li. Tio okazis ĉefe danke al liaj heredantoj, kiuj dum la lastaj jaroj zorgis tre multe por reordigi verkojn de sia praavo, sed ankaŭ danke al esperantistoj kiuj, loke, en Ligurio, multe agadis por renovigi la memoron pri tia eminenta kaj eklektika esperantisto, iomete forgesita, kiu elektis vivi en itala regiono kaj multon faris por la disvastigo de Esperanto ĝuste en Italio.

VI TROVAS MIAN GRAFOANALIZON KUN PSIKA PORTRETO PRI LI :

ĉi tie – unuafoje – en 2013: https://lingvovojo.wordpress.com/2013/05/03/clarence-bicknell/

poste republikigitan kun grafologiaj signoj ĉi tie, en 2018 : https://pionirojdeesperanto.wordpress.com/2018/04/25/

.

Se vi ŝatas pliampleksigi vian konon pri li, bonvolu viziti jenan retejon, zorgata de liaj parencoj: https://clarencebicknell.com/gastolibro/

sed ankaŭ:

https://trinitycollegelibrarycambridge.wordpress.com/2018/06/07/a-botanical-watercolourist-at-trinity-clarence-bicknell/

La novaĵo estas, ke NUN “The Book of Guests” estas eldonita ankaŭ en Esperanto kaj ĝi “provides potted biographies of several of Clarence’s friends in Esperanto.”
La esperanta versio estas eldonita en julio 2022 kaj nun havebla, tutmonde, de Amazon, aŭ en iuj librovendejoj kaj ankaŭ de
http://www.clarencebicknell.com/shop se vi loĝas en Britio

.

BONAN LEGADON, kaj ne forgesu legi ankaŭ mian skriboanalizadon ….

Matematiko kaj Esperanto…

Mi proponas al vi legadon kiu – vere tre interese – apudmetas Matematikon al esperanta lingvo:

http://esperanto-vendee.fr/images/PDF/Matematik-EO.pdf

.

Nu mi, kiel grafologistino, konvinke asertas , ke logikeco apartenas kaj al matematikistoj kaj al lingvistoj , kies logikaj rezonado-kapabloj kaj ideo-konceptado estas nedubindaj kaj konfirmataj de grafologia scienco mem.
La grafologia signo kiu elmontras mensajn logiko-kapablojn estas LIGITA (itale: Attaccata) per kiu evidentiĝas granda ligiteco inter la literoj de sama vorto.
Jen, plej sube, kelkajn ekzemplojn: observu la tre bonan ligitecon interliteran en la subskriboj de sekvaj konataj matematikistoj, kiuj tute ne hazarde, aspiris trovi universalecan lingvon kaj malfermis vojon al lingvo Esperanto, rekte kaj nerekte, dum malsamaj epokoj…it

” La più matematica delle lingue viventi ” è il titolo (tradotto) di un’opera molto bene documentata, leggibile in rete, consigliabile, ma scritta solo in esperanto, di Henri MASSON:       http://esperanto-vendee.fr/images/PDF/Matematik-EO.pdf

ATTACCATA: segno grafologico individuato, studiato e ben descritto da Girolamo Moretti, il fondatore della grafologia italiana. Questo segno si trova in una grafia con le lettere vergate senza stacco di penna. Dal lato psicografico e psicosomatico esso denota continuità di pensiero e di azione, tendenza a collegare le idee e a logicità di deduzioni (definizione molto sintetica ma esplicita, tratta da ‘GRAFOLOGIA Testo teorico e pratico’ di L. Torbidni e L. Zanin – Editrice La Scuola)

La honesteco de L. L. Zamenhof …

“La rakonto Batalo de l’ vivo, verkita de Charles Dickens, estis tradukita en 1891 de Zamenhof laŭ peto de amiko, kaj tiu amiko donis al li la tekston en Germana lingvo.

La Germana teksto estis bonega traduko, sed tamen ĝi ne estis la originala verko; kaj ĉar la doktoro (t.e. Zamenhof) loĝis en tiu tempo en malgranda urbo, li tute ne povis ricevi la Anglan originalan verkon. Oni trovas iufoje vorton aŭ esprimon, kiu ŝajne ne troviĝas en la Angla eldono.”

——————

La supraj vortoj estas komentario de ŜEFER KAJ LAWRENCE al la antaŭparolo al la dua eldono.

Nu, kiel enkonduko al la tria eldono parolas rekte L. L. Zamenhof per maneskribita letero, kiun mi sube reproduktas, kaj per kiu li klarigas humile ke, “ĉar li eĉ ne komparis sian tradukon kun la originalo, dum longa tempo li ne deziris reeldoni ĝin. Li akceptis kunsenti reeldoni la libron nur danke al deziro esprimita per multaj tiutempaj esperantistoj.” Honesteco apartenas al li.

Grafologia noto: Malsame ol aliaj manskribaĵoj, en ĉi tiu letero Zamenhof estas pli trankvila kaj firma, kaj lia skribo aspektas pli sinrega senteme kaj emocie

L’uomo: una specie che non conosce l’evoluzione — Gerry Di Lorenzo

Ogni specie, animale o vegetale, sulla terra ha un suo corso: un inizio, un’evoluzione ed una fine. Muta il suo aspetto, le sue caratteristiche e si adatta al mondo che lo circonda, creando le condizioni naturali per salvaguardare il proprio genere. Spesso, soprattutto il mondo animale, riesce addirittura ad adattare l’ambiente che lo circonda per […]

L’uomo: una specie che non conosce l’evoluzione — Gerry Di Lorenzo
Silhouette of theory of evolution of man. Human development from monkey to caveman, modern businessmen talking on mobile phone, programmer sitting at computer. Hand drawn sketch vector illustration

Doktoro Esperanto

“Doktoro Esperanto” estas Lejzer Ludvik Zamenhof. “Doktoro Esperanto” estas ankaŭ la titolo de teatraĵo, bone konata inter la geesperantistoj, kiun dramverkisto kaj interpretisto Mario Migliucci prezentas al mondo por konigi la vivhistorion de Lazaro Ludoviko Zamenhof, la ideinto de la lingvo Esperanto.

Laste, Mario Migliucci proponis la spektaklon okaze de la Paco-festivalo organizita en San Lorenzo, kiel bone klarigite en la suba artikolo aperinta ĉe Roma eldono de Corriere della Sera, la 4an de junio 2022:

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_04/doktoro-esperanto-mario-migliucci-festival-pace-san-lorenzo-eca1218c-e400-11ec-8fa9-ec9f23b310cf.shtml

Plej sube, vi povas ĝui la teatran monologon en unu el disvastiĝintaj versioj:

esperantlingve:

kaj, itallingve:

Naturo kaj ĝiaj ravaj belecoj

lingvo-vojo

Oni esperas, ke la promesoj kaj decidoj plenumitaj dum la franca konferenco (nomata Cop21) favore al klimato vere realiĝu, kaj realiĝu plejeble baldaŭ. Intertempe, mi deziras proponi al vi tre belajn bildojn per fotoj pri Naturo, kiu ravas ĉiujn per siaj belecoj.
LA NATURA E LE SUE FASCINOSE BELLEZZE
Si spera che le promesse e le decisioni prese durante la conferenza francese (detta Cop21) a favore del clima si realizzino veramente, e si realizzino il più presto possibile.  Nel frattempo desidero proporvi delle belle immagini con delle foto sulla Natura, la quale incanta tutti con le sue bellezze.
alklaku du fojojn sur la bildoj por plejbone vidi la foton
per una migliore visione delle immagini cliccare due volte sulla foto

 tumblr_ne0f2cbwvf1sdmbk5o1_500

Beauty by Marc Adamushttps://500px.com/maphoto

el Tumblr

by Garry Schlatter

White by Jean-Michel Priaux

A perfect storm  by  Guy Schmickle

Boophis bottae by Stephen Zozaya, Ranomafana National Park…

View original post 54 altre parole